Allmänna villkor för redovisningstjänster

Vårt uppdrag

Vi tar hand om din redovisning enligt Uppdragsavtal, som du och vi skrivit under. Ansvaret för ditt bolags redovisning kan inte överlåtas till någon annan, men du kan känna dig trygg i vår hantering då Vi följer god redovisningssed, yrkesetiska regler, bokföringslagen och andra lagar och rekommendationer som gäller för vårt uppdrag.

Sekretess

Vår bransch har tystnadsplikt, vilken vi följer. Du kan därför känna dig trygg i att information du lämnar till oss inte förs vidare. Det du säger till oss stannar hos oss, om du inte uttryckligen ber om något annat. Undantag om lagen säger något annat, som till exempel lagen om penningtvätt där det råder upplysningsplikt.

Fakturering

Vi blir väldigt glada om du betalar i tid, för vi vill inte agera bank. Därför fakturerar vi månadsvis med 15 dagars betalningstid. I de fall det skulle bli en försenad betalning måste vi, tyvärr, ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

Tycker du en faktura är felaktig måste du skriva till oss, via mail eller post, inom 30 dagar. Vi har då 30 dagar på oss att lösa orsaken alternativt förklara den korrekta fakturan.

Avtalets längd

Skulle en av oss vilja avbryta vårt samarbete gäller en månads uppsägning. Detta för att vi ska kunna avsluta vårt arbete snyggt, men också för att du ska få chans att hitta en ny leverantör. Vi gör en slutfakturering av ofakturerad tid, vars belopp du blir informerad om.

Försäkring

För att du som kund ska kunna känna dig trygg har vi en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, helt enligt branschpraxis. Om det uppstår en ekonomisk skada, som uppenbart beror på oss, måste du meddela oss direkt. Du gör det skriftligen genom antingen mail eller brev. Det måste vara hos oss senast tre månader efter fakturadatum.