Det här innebär åtgärdspaketet för Sveriges företagare

Regeringen presenterar löpande nya delar i ett samlat åtgärdspaket som ska mildra de ekonomiska effekter som kan följa efter det rådande virusutbrottet. I denna artikel reder vi ut vad varje del innebär samt hur du som företagare kan ta del av paketet.

Denna artikel uppdateras löpande i takt med att ny information tillkommer. Senaste uppdateringen: 2020-03-27.

Denna artikel innehåller:
16 mars – tredelat åtgärdspaket presenteras
Åtgärder vid sjukdom – det här gäller
Korttidspermittering av anställda
Fördröjning av skattebetalning
Nytt krispaket presenteras – 20 mars
En miljard till kultur och idrott
25 mars – krispaket för små och medelstora företag
Sänkta arbetsgivaravgifter
Statlig lånegaranti
Tillfällig hyresrabatt
Åtgärder för dig med enskild firma eller handelsbolag
Tips! Ändra preliminärskatten

Vad gör Wint?

16 mars – tredelat åtgärdspaket presenteras

Det första åtgärdspaket som presenterades av regeringen den 16 mars är värt 300 miljarder kronor om det nyttjas fullt ut. Syftet är att rädda svenska jobb och företag. Paketet innefattar tre delar:

 • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
 • Möjlighet att på kort sikt permittera anställda
 • Fördröjning av krav att betala in arbetsgivaravgifter och moms

Så här funkar det för dig som är anställd eller företagare:

Åtgärder vid sjukdom – det här gäller

För att få människor som är sjuka att stanna hemma, har regeringen beslutat att slopa karensavdraget. Det innebär att den anställde blir ersatt från första sjukdagen. 

Det slopade karensavdraget gäller från och med 11 mars till och med 31 maj och ersättningen, som man får ansöka om via Försäkringskassan, kommer att betalas ut retroaktivt. Den som är sjuk kommer även kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg, och detta gäller även om du har en annan sjukdom än just Covid-19.

För dig som företagare

Är du egenföretagare ersätts du genom möjlighet att få en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Dessutom tar staten under april och maj hela ansvaret för arbetsgivares sjuklönekostnader. Detta omfattar alla arbetsgivare.

Viktiga länkar med uppdaterad information:
Regeringens information om det slopade karensavdraget

Så här skriver Försäkringskassan om karensavdraget
Försäkringskassans information om Coronaviruset

Korttidspermittering av anställda

För att undvika att företag ska behöva säga upp sin personal, inför regeringen ett nytt system för korttidspermittering. Det innebär att företagaren under virusutbrottet kan permittera sin personal och därmed få minskade personalkostnader, så att man kan vara redo att växla upp igen när situationen förändras och vi återgår till en normal vardag.

Staten kommer stå för tre fjärdedelar av kostnaden när de anställda går ner i arbetstid, vilket medför att arbetsgivarens lönekostnader kommer att minska med hälften, samtidigt som arbetstagaren får ut upp till 96 % av lönen. 

Kraven för att du som arbetsgivare ska kunna ansöka om ersättning är:

 • Du ska kunna visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningarna som kommer som en följd av virusutbrottet
 • Det ska finnas stöd för korttidspermittering i kollektivavtalet
 • Har man inte kollektivavtal, ska 70 % av medarbetarna godkänna och delta i permitteringen
 • Arbetsgivaren skall ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska personalkostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal
 • Företag som vid tidpunkten för ansökan är under företagsrekonstruktion är ej berättigade stödet

Vem gäller det inte för?

Permitteringen omfattar inte nyanställda i bolaget, utan endast anställda som fått lön under minst 3 månader före ansökan om stödet. 

Stödet gäller heller inte anställda som tillhör arbetsgivarens familj om arbetsgivaren driver en enskild firma (s.k. enskilda näringsidkare). Som familj räknas den enskilda näringsidkarens barn, föräldrar samt släktingar som bor i samma hushåll som arbetsgivaren. Familjemedlemmar till ägare av aktiebolag kan dock korttidspermitteras (uppdaterat 2020-03-25).

I dagsläget verkar det inte heller som att företagare som driver enskilda firmor omfattas av möjligheten att korttidspermittera sig själva. Däremot kan du som har aktiebolag där du är den enda anställda korttidspermittera dig själv.

Ansökan för korttidspermittering öppnar den 7 april hos Tillväxtverket.

Viktiga länkar med uppdaterad information:
Tillväxtverket information om korttidspermittering

Så här skriver regeringen om permitteringen

Fördröjning av skattebetalning

Regeringen har tagit fram ett nytt förslag för att stärka företagens likviditet. Det innebär att företag kan ansöka om att vänta med att betala in skatt och avgifter såsom avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företag kan få avvakta med tre månaders inbetalningar, och har 12 månader på sig att betala in de tre månader som de fått vänta med.

Uppdatering: Detta förslag utvidgades den 25/3 så att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj.

Vilka företag får ta del av detta?

Detta gäller alla företag som behöver det, så länge företaget inte har stora skatteskulder sedan tidigare eller på annat sätt missköter sin ekonomi. Företaget ska kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden är slut och att betalningsproblemen alltså har varit tillfälliga.

Kan jag bli personligt betalningsansvarig?

Enligt lagen har du som entreprenör företrädaransvar – vilket innebär att du vid en eventuell konkurs riskerar att bli personligt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder. I det här fallet har Skatteverket dock valt en generös tolkning av lagstiftningen och skriver följande på sin hemsida: 

“Skatteverket kommer inte ansöka om företrädaransvar enligt bestämmelserna (i 59 kapitlet 12-21 paragraferna i skatteförfarandelagen) för skatter och avgifter som omfattas av anstånd.”

Detta innebär att du som företagare kan fördröja din skatteinbetalning för att klara coronakrisen utan att behöva oroa dig för att bli personligt betalningsansvarig om det trots allt inte skulle gå vägen.

Här kan du läsa hela uttalandet från Skatteverket.

När börjar det gälla?

Denna åtgärd kommer börja gälla den 30 mars, men kan tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari i år. Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto under januari till mars, kan även få skatten återbetald från Skatteverket. 

Väljer man att nyttja anståndet ses det som ett lån från Skatteverket och en ränta tas ut. I nuläget ligger den på 1,25 % på årsbasis, och därtill tillkommer en avgift på 0,3 % som bolaget ska betala för varje månad som man har anstånd.

Ansökan och uppdaterad information hittar du här.

Nytt krispaket presenterades 20 mars

Utöver regeringens åtgärder ovan har det den 20/3 kommit förslag att utöka krediter och kreditgarantier till främst små och medelstora företag. Krispaketet syftar till att öka utlåningen av pengar samt att rädda exportjobb. Paketet innefattar:

 • Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka utlåningen till små och medelstora företag. Av detta tillskott har Almi bland annat tagit fram ett brygglån med en ränta på maximalt 4,95 %.
 • Svensk exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretag
 • Exportkreditnämnden kommer fatta beslut om kreditgarantier som innebär nya och förbättrade möjligheter för små- och medelstora exportföretag att låna

Här kan du läsa vad regeringen skriver om krispaketet.

En miljard till kultur och idrott

Den 20 mars presenterades också ett extra stöd på 1 miljard kronor till kultursektorn och idrottsrörelsen – två sektorer som drabbats hårt av virusets spridning. Pengarna (500 miljoner till respektive sektor) kommer att fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet, samt Riksidrottsförbundet.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande om beslutet.

25 mars – krispaket för små och medelstora företag

Den 25 mars presenterade regeringen förslag till ytterligare ett krispaket, den här gången med syfte att lindra coronavirusets konsekvenser för små och medelstora företag. Förslagen kommer, enligt regeringens pressmeddelande, att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget ”inom kort”.

I krispaketet föreslås fyra åtgärder som på olika sätt ska kunna hjälpa små och medelstora företag:

1. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
2. Statlig lånegaranti
3. Tillfällig hyresrabatt
4. Åtgärder för enskilda näringsidkare

Sänkta arbetsgivaravgifter

Den största lättnaden som föreslås är att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda, på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. 

Företag kan alltså få skattelättnader med upp till 5 300 kronor per månad och anställd, för upp till 30 av sina medarbetare. Företag med fler än 30 anställda kan också ta del av paketet, men alltså bara för 30 av sina medarbetare. Viktigt att komma ihåg är att ålderspensionsavgiften ska fortfarande betalas.

För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Förslaget innebär att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Lättnaderna ska gälla under fyra månader, från 1 mars till 30 juni.

Statlig lånegaranti

Regeringen föreslår en statlig lånegaranti som innebär att staten garanterar 70 % av nya lån från bankerna, till företag som kan uppvisa att coronaviruset givit dem ekonomiska svårigheter. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor. Man kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Tillfällig hyresrabatt

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen en tillfällig hyreslättnad. Förslaget är att staten ska bära 50 % av hyresnedsättningen upp till 50 % av den fasta hyran.

Stödet kan sökas i efterhand och gäller perioden 1 april till 30 juni. Man avsätter 5 miljarder kronor för ändamålet.

Åtgärder för dig med enskild firma eller handelsbolag

Det fjärde förslaget är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som driver enskild firma (enskilda näringsidkare) eller handelsbolag och har drabbats hårt till följd av virusutbrottet kan få sänkt skatt.

De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster inom 6 år, räntefritt. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Detta sker inte automatiskt utan kommer behöva begäras.

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Relevanta länkar:
Regeringen ger mer information om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
Mer om förslaget kring statlig lånegaranti i regeringens artikel
Regeringen utvecklar sitt förslag om skattelättnader för småföretagare
Regeringens pressmeddelande från den 25 mars
.

Tips! Ändra preliminärskatten

Som företagare har man alltid möjlighet att ändra summan för preliminärskatt. Om du vet att den slutliga skatten kommer att bli lägre eller högre än vad du prognostiserade i början på året, kan du med fördel justera den redan nu. 

Detta kan underlätta för dig som drabbas ekonomiskt av Covid-19, och du begär omprövning via e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. Tänk på att den debiterade preliminärskatten ska motsvara den beräknade slutliga skatten så nära som möjligt. 

Wint följer utvecklingen och bidrar där vi kan

På Wint är vi måna om företagarens bästa och följer noggrant rapporteringen från myndigheter. Vi hjälper även våra kunder att hantera de anstånd som eventuellt kommer att krävas för att ta del av åtgärdspaketet. I extraordinära situationer krävs det ännu mer att vi alla jobbar tillsammans och hjälper till där man kan hjälpa till. 

Ta hand om er och kämpa på!

För vem passar Wint?

Vi har tagit fram en riktigt bra lösning som är optimerad för aktiebolag som tar betalt med faktura för sin tid eller tjänst. I första hand alltså konsult- och tjänstebolag samt fastighetsmäklare. Exempel på verksamheter som vi inte tar in i dagsläget är produktbolag med order- och lagerhantering, e-handel, transportbolag och restauranger. Helt enkelt för att vi inte har fullt automatiserade flöden för de här typerna av verksamheter ännu, och därför blir inte upplevelsen för dig som kund optimal. 

Hur blir jag kund?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Vi bokar in en genomgång av Wint och när du bestämt dig för att du behöver Wint i din vardag skapar vi upp ett konto. Vårt onboardingteam tar över och ser till att du känner dig trygg med hur Wint funkar. De tar även in din tidigare bokföring, om det finns någon sådan. 

När allt är på plats tar du en kaffe och fortsätter utveckla ditt bolag, medan vi sköter företagets ekonomi. Deal?

Få artiklar som denna i din inkorg

Vill ni ha bättre koll på bolagets ekonomi?

Se hur Wint kan hjälpa er

Vill du få företagstips direkt i din inkorg?

Signa upp för Wints nyhetsbrev!